KemI analyserar plastskor

Kemikalieinspektionen har låtit analysera 30 par mjuka plastskor. 13 av dem innehöll skadliga kemikalier.

Ett par innehöll kadmium som är förbjudet i plast. Flera innehöll ftalater (mjukgörare) som är hormonstörande och som finns uppförda på EU´s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kanditatförteckningen.

Dessa ftalater är inte förbjudna i skor, men de är förbjudna i vissa andra produkter, så som leksaker, barnavårdsprodukter och produkter som är avsedda att stoppas i munnen. I flera av skorna var ftalathalterna mycket höga, upp till 69 procent. De ftalater som hittades var DIBP, DBP och DEHP.

I vissa skor hittades även bly. Bly är en metall med kända giftiga egenskaper som kan påverka nervsystemet och inlärningsförmågan hos människor. I dagsläget finns det ingen regel som förbjuder bly i plastskor.

Kadmium i plast

Kadmium finns upptaget i bilaga XVII punkt 23 till Reach-förordningen och omfattas av begränsningar för användning i bland annat plast. Kadmium får inte finnas i blandningar eller varor framställda av plastmaterial i högre halter än 0,01 viktprocent. Kadmium är cancerframkallande, kan försämra njurfunktionen, leda till benskörhet och det är även farligt för miljön.

Ftalater

Det finns inga regler som förbjuder ftalater i skor men flera ftalater är kandidatlisteämnen och omfattas av informationskrav enligt artikel 33 i Reach-förordningen. Det gäller till exempel BBP (Bensylbutylftalat), DBP (Dibutylftalat), DIBP (Diisobutylftalat) och DEHP (Dietylhexylftalat). Ftalaterna fungerar som mjukgörare i PVC-plast och kan förekomma som råvara till plast. Ftalaterna kan tas upp av huden vid direktkontakt med plastmaterial. Vissa ftalater är reproduktionstoxiska och kan påverka testiklarna.

Bly i varor

I dagsläget finns det ingen specifik lagstiftning som begränsar förekomsten av bly i varor. Dock finns produktsäkerhetslagen som säger att alla varor som sätts ut på marknaden ska vara säkra. Bly är begränsat i andra konsumentprodukter, till exempel elektronik och leksaker och snart även smycken. Bly är en tungmetall med kända hälsofarliga effekter som barn är extra känsliga för. Därför är det olämpligt att bly finns i varor som är riktade till barn, speciellt om det finns risk att barn kan stoppa dem i munnen.