Förbjudna ämnen i var sjunde leksak

images

Förbjudna ämnen i var sjunde leksak. 112 leksaker från 29 olika företag testades. 17 av de analyserade leksakerna (15 procent) innehöll farliga ämnen i förbjudna halter. I åtta av leksakerna hittades hälsoskadliga ftalater som används som mjukgörare i plast.

Ftalater kan vara hormonstörande

Flera ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor och är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar inom EU, om halterna är högre än 0,1 procent. Förbjudna kortkedjiga klorparaffiner hittades i fem av de analyserade leksakerna. Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Dessutom är de misstänkt cancerframkallande.

Bly i leksakerna

Kemikalieinspektionen har även hittat bly inuti åtta undersökta elektriska leksaker. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Vid normal användning kommer barnen inte åt bly som finns inne i leksakerna. Därför är bly i elektriska leksaker framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfall.

Andelen testade leksaker som innehåller bly och ftalater har minskat jämfört med i tidigare tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen genomförde 2012 och 2013.

– Det har skett en tydlig förbättring på bara några år. Mitt intryck är att företagen i leksaksbranschen har blivit mer kunniga om kemikaliefrågorna och det ser vi nu effekten av, säger Karin Rumar.

Viktigt att veta är att de genomförda inspektionerna är stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Resultatet speglar därför inte innehållet i alla leksaker på marknaden.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

http://www.kemi.se/…/forbjudna-kemikalier-i-var-sjunde-tes…/