Skärpta regler för leksaker

Från den 20 juli 2011 gäller det nya leksaksdirektivet (direktiv 2009/48/EG). Det innebär många nyheter för leksakstillverkare och importörer. Kemikalieinspektionen blir ny ansvarig myndighet för kemikaliekraven, övriga ansvariga myndigheter är Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

De nya kemikaliekraven börjar gälla först den 20 juli 2013. Här är en sammanfattning av dem.

Kemikaliekraven

Leksaker ska vara utformade på ett sätt som gör att det inte finns risk för skador på människors hälsa. Det är ett generellt krav som finns sedan tidigare. Men de specifika kemikaliekraven skärps i det nya leksaksdirektivet, vilket ger ett ökat konsumentskydd framförallt för barn.

De nya kemikaliekraven innebär bland annat att:

1. Nya ämnen läggs till i den lista som anger vilka ämnen som inte får läcka ut ur leksaker. Listan utökas från åtta till nitton ämnen.

Nya ämnen på listan är aluminium, bor, krom (III) och krom (VI), kobolt, koppar, mangan, nickel, strontium, tenn, organiskt tenn och zink. Antimon, arsenik, barium, kadmium, krom, bly, kvicksilver och selen är förbjudna sedan tidigare.
Begränsningen för läckage förändras också. Hittills har man mätt så kallad biotillgänglighet, dvs. hur mycket barnet tar upp i kroppen av det som läcker ut. I det nya direktivet är det istället själva läckaget (migrationen) av ämnet som begränsas. Migrationsgränserna beror på vilket material det gäller. I det nya leksaksdirektivet har de tillåtna migrationshalterna skärpts för de flesta ämnen och material.

2. En gräns för hur stor andel CMR-ämnen som får finnas i leksakers tillgängliga delar införs. Med tillgängliga delar menas de delar som barnet kommer åt. CMR-ämnen är ämnen som klassificerats som cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagen) och som kan störa fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska). CMR-ämnen får alltså användas i leksaker under vissa gränser. Om ämnena är oåtkomliga för barnet men är möjliga att andas in gäller också gränsvärden. Vissa CMR-ämnen får dock finnas i vissa produkter. Ett exempel är leksaksbestick och kastruller i rostfritt stål, som får säljas, trots att rostfritt stål innehåller CMR-ämnet nickel.

3. Doftämnen som inte tillåts i kosmetika förbjuds även i leksaker.
55 allergiframkallande doftämnen förbjuds i halter över 100 mg/kg (100 ppm). Ytterligare 11 allergiframkallande doftämnen måste namnges om de används i halter över 100 mg/kg (100 ppm). Dessa doftämnen är listade i EU:s kosmetikaregelverk och har lyfts över till leksaksdirektivet. I takt med att kosmetikareglerna utvecklas kommer också leksaksdirektivet att ändras. Vilka doftämnen det gäller listas i leksaksdirektivet under punkt 11 i bilaga III.

Fler av de ämnen som inte får läcka ur leksaker (punkt 1 ovan) är också CMR-ämnen, t.ex. bly och kvicksilver. Det innebär att dessa ämnen berörs av både en högsta tillåten migrationsgräns och CMR-förbudet. Direktivet anger då att den strängaste gränsen ska tillämpas. Den strängaste gränsen är ofta tillåten migration, eftersom direktivet tillåter viss användning av CMR-ämnen.

Kemikaliekraven i det nya leksaksdirektivet återfinns i bilaga 2, del III.

Mer detaljerad information om det nya leksaksdirektivet

Flera myndigheter samarbetar

Kemikalieinspektionen (KemI) blir ny ansvarig myndighet för kemikaliekraven i lagstiftningen. Tidigare har hela leksaksdirektivet skötts av Konsumentverket. Övriga myndigheter som samarbetar om leksakers säkerhet är Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

Mer information på Konsumentverkets webbplats

Mer information på Elsäkerhetsverkets webbplats

Leksaksdirektivet 2009/48/EG (PDF)

Miljövänliga leksaker, eller gröna leksaker borde vara en självklarhet.  Nästa gång du vill köpa leksaker på nätet, kika in på EkoLeko.